Salgsbetingelser

salgsbetingelser 

Partene

Selger er Nøhr survival, Firma adresse: Lutvannsveien 4, 0676, Oslo, e-post: Survivalnor@gmail.com, telefonnummer: +4748187142, organisasjonsnummer: 926477935 , og betegnes i det følgende som selger/selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Pris

Den oppgitte prisen for varen(e) og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen bestilles.


Levering

Hos Survival Norway er vårt mål å tilby de beste fraktmulighetene, avenging av hvor du bor. Det skal være trygt å handle med oss, og du skal ikke holde noe risiko for ett ødelagt produkt eller å aldri få produktet.

Hos oss er tiden fra du utfører kjøpet til vi leverer oppdelt i to deler.

Behandlingstid: Ordrebekreftelse, spesifisering, kvalitetskontroll og pakking. Alle ordre blir sendt fra oss innen 1 virkedag fra bestilling. 

Frakttid: Dette referer til tiden det tar å få fraktet bestillingen fra vårt varehus og hjem til deg. Vanlig leveringstid er fra 2-5 dager. I Oslo området kan vi til tider levere varer allerede samme eller neste dag fra bestillingstidspunkt.

Etter du har gjennomført din bestilling vil du motta en epost med sporingsnummer og bekreftelse på din bestilling. Slik at du hele tiden kan følge med på din bestilling. Du kan alltid sende spørsmål  om din bestilling til vår  kundeserviceavdeling på mail Survivalnor@gmail,com, benytte vårt kontaktskjema eller ringe oss på +4748187142


Våre garantier til deg:

Hvis produktet ikke er ankommet deg innen det høyst usannsynlige 90dager. Får du pengene refundert og beholder produktet gratis hvis det til slutt ankommer.


Hvis produktet ankommer skadet, må du sende bilde og beskrivelse av skaden til survivalnor@gmail.com innen maks 2 dager etter at varen er merket som utlevert fra posten sitt sporingsverktøy. Hver sak behandles unikt.

*Vi benytter post sporing, levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet. Fra dette tidspunkt starter også angreretten.


Angrerett

Vi tilbyr 30 dagers utvidet Angrerett fra du mottar alle varene i din bestilling.


Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.


Kjøperen må gi Survival Norway melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post, Kontraktskjema, angreskjema eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Survival Norway uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.


Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


Survival Norway forplikter seg til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Survival Norway har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


Ved ønske om retur kontakt kundeservice på epost Survivalnor@gmail.com


Ved retur dekker ikke SurvivalNorway.no kostnadene ved retur.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.


Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.


Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag


Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr